Breaking News

“กสอ.” จัดงานใหญ่ DIPROM Smart Market ชูผู้ประกอบการตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG

“กสอ.” จัดงานใหญ่ DIPROM Smart Market ชูผู้ประกอบการตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG

นายวัชรุน จุ๋ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ. กระทรวงอุดสาหกรรม เป็นประธานเปิด
งานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ด้วยกลไกสมาร์ท มาร์เก็ตดิ้ง( DIPROM Smart Market จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เก็ต จังหวัด
นนทบุรี
นายวัชรุนกล่าวว่า งานนี้จัดขึ้โดยกองพัฒนาอุดสาหกรรมชุมชน ภายใต้การบริหารของนายใบน้อย
สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดวิถี
ใหม่ด้วยกลไก Smart Marketing ภายในโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดวิถีใหม่ ด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยก
ระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลการพัฒนาดังกล่าวต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อยู่ในลักษณะ ทำมากได้
น้อย
ทั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้เต็มศักยภาพ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง
นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่ง
แบบทั่วถึง

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้
องค์ความรู้ทางด้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ภาคเกษตรที่
เป็นต้นน้ำ จนถึงภาคการผลิตและบริการ สร้างภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

กสอ.โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งได้มีการนำหลักของ BCG เกี่ยวกับกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มาปรับใช้ในการพัฒนา โดยนำทรัพยากรในท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรมมา
ประยุกต์ในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์

เป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ของการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปมาก
พฤดิกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างมาตรฐานใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เป็น
สิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สำหรับบรรยากาศภายในงานพบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศกว่า 50 ร้านค้า
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และเวทีการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ปรับตัวอย่างไร…ให้มีชัย ด้วยกลไก Smart
Marketing” โดยนายวัชรุน จุ๋ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา, นางสาวธีรดา ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์การตลาด ท็อปส์
ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด,นายเตช เตชะพัฒน์สิริ ผู้บริหาร บจก.ไตรภพ โซลูชั่น
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดสมัยใหม่, นายอาคม วงดิศกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (. Business
Development Manager)
รวมทั้งยังมีกิจกรรม Like & Share, เช็คอิน เช็คใจ, มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน ชื่อดัง วันที่ 20 พฤษภาคม
2566 มินิคอนเสิร์ตจาก วิน วาทิตโสภา วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มินิคอนเสิร์ต จาก สมาร์ท ชิษณพงศ์,
ผักกาด ชนิตย์ตา, โฟกัส จิรภัทร และกิจกรรมอื่นๆ