Breaking News

วช. หนุนทีมวิจัย มสธ. มก. และ ทช. ศึกษาระบบนิเวศ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

วช. หนุนทีมวิจัย มสธ. มก....

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. พัฒนาเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ขนาดกึ่งอุตสาหกรรม รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วช. หนุนทีมวิจัย สจล. พัฒ...

วช.หนุนทีมนักวิจัยจาก มทร.อีสาน ต่อยอดการผลิตน้ำมันไบโอเจ็ต-เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ

วช.หนุนทีมนักวิจัยจาก มทร...

กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้...

วช.สถาบันปิโตรเลียม และ สมช. ร่วมมือทางวิชาการด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วช.สถาบันปิโตรเลียม และ ส...

วช. ชป. และ วว. ร่วมคิดค้นนวัตกรรมกำจัดวัชพืชใต้น้ำและวัสดุคอมพอสิต เพื่อประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ เตรียมรับภัยแล้ง

วช. ชป. และ วว. ร่วมคิดค้...

วช. ยกระดับ “อ่าวปัตตานี” เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG รองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

วช. ยกระดับ "อ่าวปัตตานี”...

อว. ร่วมกับ มช. และเครือข่ายนักวิจัย กางงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5

อว. ร่วมกับ มช. และเครือข...

วช. ร่วมกับ GISTDA จับมือ จ.อุทัยธานี เปิดทดลองใช้แอป “เช็คแล้ง” ประเมินความเสี่ยงภัยแล้ง หวังลดความเสียหายพืชเกษตรรายแปลง

วช. ร่วมกับ GISTDA จับมือ...

วช. ยกระดับเตรียมคนไทยสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ใช้สื่อดิจิทัลถ่ายทอดความรู้ หนุนเที่ยวเชิงสุขภาวะ

วช. ยกระดับเตรียมคนไทยสู่...